Recovery Center - Centrum odzyskiwania i bezpieczeństwa danych

BEST SERWIS - Recovery Center
ul. Elbląska 67 lok. 201, 01-737 Warszawa
dane@recoverycenter.pl

Regulamin

 1. Analiza podstawowa jest bezpłatna niezależnie od tego czy Zleceniodawca zdecyduje się na skorzystanie z naszych usług czy nie. Opłata za analizę jest pobierana tylko jeśli klient odstępuje od umowy po akceptacji i rozpoczęciu procesu naprawy, odzysku danych lub jesłi opłata za analizę jest wyszczególniona w cenniku.

 2. Serwis RecoveryCenter zobowiązuje się do odzyskania danych z powierzonego nośnika i oświadcza, iż czynności składające się na proces naprawy lub odzysku danych wykonuje ze swoją najlepszą wiedzą, starannością i umiejętnościami, jednocześnie nie może zagwarantować odzyskania wszystkich danych znajdujących się na nośniku ani że w każdym przypadku dane będą możliwe do odzyskania.

 3. Serwis RecoveryCenter nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z wykonaniem zleconej usługi np. spowodowaną utratą danych lub pogorszeniem stanu nośnika.

 4. Serwis RecoveryCenter zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych i przestrzegania tajemnicy handlowej.

 5. Zleceniodawca oświadcza, iż jest właścicielem lub jest upoważniony do dysponowania przekazywanym nośnikiem danych.

 6. Zleceniodawca oświadcza, że dane zapisane na nośniku i przekazane Serwisowi RecoveryCenter w celu odzyskania są zgodne z obowiązującym prawem.

 7. Zleceniodawca upoważnia Serwis RecoveryCenter do przetwarzania danych zapisanych na nośniku.

 8. Serwis RecoveryCenter nie ponosi odpowiedzialności za treść odzyskiwanych danych.

 9. Po otwarciu nośnika staje się on własnością Serwisu RecoveryCenter.

 10. Serwis RecoverCenter zobowiązuje się do przechowywania kopii odzyskanych danych przez okres 5 dni licząc od dnia ich przekazania Zleceniodawcy, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia wystawienia Faktury VAT za wykonaną usługę.

 11. Jeśli nośnik danych nie zostanie odebrany w terminie określonym w zleceniu oraz w przypadku rezygnacji z prac automatycznie przechodzi on na własność Serwisu RecoveryCenter.

 12. Niektóre czynności związane z procesem odzysku danych lub naprawy nośnika mogą powodować utratę gwarancji na nośnik o czym Zleceniodawca będzie poinformowany przed rozpoczęciem lub w trakcie realizacji zlecenia.

 13. Proces odzysku danych rozpoczyna się po wykonaniu analizy i akceptacji kosztów przez Zleceniodawcę.

 14. Wszelkie czynności związane z realizacją zlecenia stanowią tajemnicę Serwisu RecoveryCenter.

 15. Serwis RecoveryCenter oświadcza, że nie będzie stroną w żadnych sporach dotyczących zlecenia a w szczególności dotyczących treści odzyskiwanych danych.

 16. Zleceniodawca pokrywa koszty transportu zlecenia.

 17. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie Faktury VAT bez podpisu po wykonaniu zlecenia.

 18. Serwis RecoveryCenter oświadcza, iż będzie informował Zleceniodawcę o wszelkich dodatkowych kosztach powstałych w trakcie realizacji zlecenia.

 19. Sposób płatności i termin określony jest w zleceniu.

 20. W przypadku uszkodzeń mechanicznych i niepowodzenia odzyskania danych Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu częsci zamiennych potrzebnych do przeprowadzenia analizy szczegołowej a takze kosztów samej analizy jeśli jest ona wyszczególniona w cenniku.

 21. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z aktualnym cennikiem i akceptuje powyższe warunki współpracy.